OWA UDA TUU? Onghundana ipe moshiwambo

SATLAM apitifa oalbum yaye iti4 MY FANS MY BLOOD

Ku Ismael Neumbo

OMUDENGINGALO omuNamibia oo wedina Satlam okwa pitifa oalbum yaye itinhe yedina MY FANS MY BLOOD noi na oungalo ve li 17. Okwa tofa mo eengalo nhatu, yotete, itihamano noitiheyali ta ti odo unene da denga mbada. Mongalo oyo yotete tai ifanwa My fans my blood ota ti otamu hangika ouyelele aushe kutya omolwashike a lukila oalbum ei ngaho. Ongalo ei okwe i nhunina ovayambididi vaye voshili ovo va kala nokumuyambidida okudja pehovelo fiyo okeluwa eli. Satlam ota pula va twikile nokumuyambidida momafiku oupyu nooutalala nota ti ke na fiku nekeva efele pedu. Okangalo okatiheyali moAlbum omu okwe ka luka Helao, e ka imbila omonamati oo a li a dalwa okapelema. “Okwa li a kufa po efimbo lange lihapu okumufila oshisho nokumupalula ame mwene. Paife omumati a kula nondi udite etumba molwaye nonande omufifiti”Satlam ta hokolola onghalo yomonamati nelimemesho. “Ongalo itihamano alushe moAlbum yange ohai kala ogospel hano ongalo yopamhepo. “Ame omumati womwene nohandi mu pandula alushe mwaashi a ningila nge.” Satlam ta ti. Okwa yambididwa kovashikingalo ngaashi Patric woPDK, Exit, Pezzico, Tequila, Trecckfo, Young-T, Shekeni, J-Kambo naDorrian. Otati ota pandula natango aveshe ovo ve lilandela nale ouCD vavo, ta ti inamu shi efa. Ota tu yo omukumo ovashikingalo vakwao ta ti elitulemo olo ashike dingi ngeenge owa hala okuya komesho. “Ondi shi shi kutya kashi fi naanaa shipu kwaavo opo ta mu tameke, unene tuu oshimaliwa osho unene einda leni ashike inamu sholola, unduleni ngaashi ta mu dulu, indeni meenhu dovayambididi vahapu ngaashi tamu dulu, ngolongo mwa pitifa eealbum deni dotete. Satlam ota ti fiyo opapa oye aeke mOmbanya record ashike ota dilaadila a wede mo omudengingalo umwe odula ei. Koshiwana ota ti natu kwatweni komhepo yokulanda ouCD volela ndele haku ninga eecoppy, ta ti okuninga eecoppy ohashi shunifa nai ovadengingalo pedu. Otati yo kalunga oye na kale omuwiliki, tu efeni po omahepeko fye tu wilikweni komhepo yohole noyoumwainafna.